زنان روسپی مجموعه عکس از کاوه گلستان


هر سال سالگرد مرگ فروغ من در یک دایره سر گردان میشم. دایره فروغ و گلستان. ابهامی که همیشه سوال و راز میماند. واینکه وقتی ابراهیم گلستان در تشییع جنازه فروغ شرکت نکرد. یک سوال و یک حسرت برای تمام عمرش  باقی گذاشت شاید هم. گاهی کار هایی پیش پا افتاده  برای تاریخ یک سرزمین جای سوال میشود.
شاید هم طاقت دیدار در خاک رفتن فروغ را نداشت. به اینجا که میرسم ذهنم متوجه کاوه گلستان میشود. چرایش را نمیدانم.
شاید برای اینکه کاوه گلستان روزهای بعد مرگ فروغ حال پدرش را توصیف میکند. زیر کاج ها در حیاط قدم میزد و به اسمان نگاه میکرد.
ادم ها گاهی چه اندوه پیچیده ای دارند.
به هرحال به یاد کاوه گلستان که میافتم این اندوه میرود. وجایش را به تماشای عکس هایی میدهد که حال و هوای یک نگاه دیگر به زندگی را دارد. امسال دوباره به عکس های کاوه گلستان از زنان قلعه برخوردم.
http://www.gooya.com/external/dw.de/p/1B7gX
زنان روسپی از دور از نگاه ما زنان معمولی خیلی اسرار امیزند. هر بار این عکسها را میبینم باز تعجب میکنم. این زنان روسپی از ما زنان معمولی هم معمولی ترند.

Advertisements