غمگین تر از عکس های روز سلام سینما حتی


عکس های مردم در حال گرفتن سبد خانوار.
انتهای این راه کجاست؟

Advertisements