چرا در فضای مجازی از افتابه های مسجد شاه به جای افتابه های لوکس صورتی گلداراستفاده نشد. خون مجازی ها رنگین تر است عایا؟


 

 
جمع اوری ارازل و اوباش به فضای مجازی هم رسید.
 بعد از پاکسازی موفقیت امیز سطح  کشور  از ارازل   واوباش افتابه انداختن گردن این معاندین.  این بار نوبت به پاکسازی فیس بوک از ارازل و اوباش شد. و در همین راستا پیج ارازل و اوباش فیس بوک هک و ادمین های پیج به صورت برعکس سوار الاغ شدند و در حالی که افتابه گردنشان بود در فضای مجازی گرانده شدند.لازم به ذکر است افتابه ها صورتی و گلدار بودند.
Advertisements