سوال کنکوری .


برام جای سواله وقتی حضرت رسول خاتم النبیا قوانین حج را بنیان میگذاشت منکرات کجا بود زن مرد نیمه  لخت قاطی با همدیگر تازه دور خانه خدا. گشت ارشاد چی کار میکرد.

یا وقتی حضرت لوط  ( همان قومی که  مرد هاش با مرد ها معاشرت میکردند و زن ها با زنها   همه جا مردونه زنانه بوده )دختراش را به قومش تقدیم میکرد تا دست از سر فرشته گان  بردارند .   واقعا گشت ارشاد و منکرات و ستاد امر به معروف داشتن چه غلطی می کردند.

 

Advertisements