مبارزه با یک دندگی


یک روز توی تاریخ از این روزگار تنگ یاد میکنند و روز سی دی را به عنوان روز ملی مبارزه بر علیه یک دندگی اعلام میکنند.

Advertisements