حجاب


وقتی زنان از وجود مردان احساس امنیت نکنند ومجبور باشند برای دفاع از خود در برابر شهوت مردانه به هر گونه حجابی متوسل شوند. ان جامعه بدون شک داری یک مشکل اساسی اخلاقی است. بی اخلاقی محض. حالا این حجاب خواه مروارید ذرون صدف باشد خوان پوست شکلات و مشکل مگس!!
بیل بورد پوسته شکلات و مگس را دیدین. ؟ مگس اقایون هستند. شکلات خانم ها !! والا من جای مردان بودم در مقابل چنین توهینی تاب نمیاوردم. واز حیثیت خودم دفاع میکردم وبرای این خشونت بر علیه مردان به مراجع بین المللی شکایت میکردم.

Advertisements