قطع کننده زنجیر نباشید.


دوستم یکی از  این مسیج  یه ده نفر بفرستین برام فرستاده بود.
این یکی داستانش این بود که اگر بفرستی تو شصت دقیقه روزگارت عوض میشه. نفرستی به نفرین ابدی گرفتار میشی. الله واکبر. اینها که اینها را می نویسن ایه قران هم توش قرار میدن ملت را اسکول گیر اوردن. حالا مال مخابرات نبود وایبر بود.
دستم به جایی نرسید دوستم را شستم گذاشتم کنار. میدونید که اون نقشی بده که بد مینویسه ظاهر شد.
 براش نوشتم مریم اینها چیه میفرستی . اگر این را به ده نفر مسیج نکنی پشت کردی به قران  بدشانسی میاره نفرین میشی. اینهایی که این ها را مینویسن خلن والا هدفشون معلوم نیست چیه جلسه خانم ارشادی ها را وارد خانه های مردم میکنند. خدا بیکار نشسته ببینه کی مسیج نمیده عذابش بده کی مسیج میده پاداشش بده این و سط تکلیف عقل چیه؟ تکلیف انتخاب چیه خدا شده مثل ادم ها حق حساب بگیره کار انجام بده  اینها خدا را به اندازه عقل وشعور خودشون کوچک میبینند
عهد صفویه هم اینقدر خرافی نبودند مردم. حالا همه چیش درست  چرا تهدید (تحدید) چرا نفرین وناله چرا با دعا و ارزو های خوب نه؟ زنجیر را نبرین . بترکن الهی  و قران خوندن با زور
 بعد هم که فرستادم پشیمون شدم دوستم مذهبیه بهش بر خورده باشه

Advertisements