تهران نشینان عزیز


برای مسافرت های شهری خودتون از طبقه دوم صدر استفاده کنید. افرین
بذارین ما از خلوتی طبقه اول نهایت لذت را ببریم.

روزه داران عزیز سه دقیقه به اذان صبح  با همان لحن بخوانید.

Advertisements