هماصه ه نه دی


ماحصل هماصه نه دی نه جلد کتاب دایره المعارف فتنه شناسی است.
خدا رحم کرده حماسه 29 دی حماسه اتفاق نیافتاد. 29 جلد کتاب فتنه شناسی میخواستند بنویسن.

این حماسه را اینجوری می نویسن. حماسه اش با صاده. و ه دو چشمه. چون معنی تازه ای داره.

Advertisements