کفار


نصیحت کنندگان بدتر از کفارند.

کفار بر دو دسته اند

کفار کفار و مومنین کفار.

امدیم و خدا دبه کرد و به جای خواهران گشت ارشاد و امثالهم   کیم کارداشیان و جنیفر لوپز را به بهشت فرستاد . لیدی گاگا حتی !! اوه اوه. بعد چه…… از مومنین و مومنات پاره شه

Advertisements