گویا بر ان پایانی نیست » کودکان کار»


سر چهار راه دخترک سرش را تو ماشین میاورد و میگوید به من پنج تومنی بده عمو جان . سه تا دو تومنی را نمیگیرد. پنج تومانی را که میگیرد دبه میکند یک دو تومانی هم میخواهد. حدود یازده سال دارد جلو ماشین ها میرقصد.
کودکان خیابانی را مردم شهر نمیتوانند سر و سامان بدهند. یک سیستم برای جمع اوری ونگهداریشان لازم است.
جایی که سر وسامان بگیرند از دست باند های خرید و فروش در امان باشند. اینده هیج کودکی در دیار ما روشن نیست.
و تیرگی سراسر اینده  کودکان  کار را پر کرده.
تمام شهر پر شده از تابلو هایی که کمک به متکدیان را نهی میکند.
و برای کمک به خیریه تبلیغ میکند. خیریه هایی که هیچ کس به انها اعتماد ندارد.
بحث دزدی رانت خواری  در این مرز و بوم مردم را بی اعتماد کرده که انهایی که در راه ترمیم  مشکل های اجتماعی ایثار گرانه فعالیت میکنند نیز زیر سوال میروند.
تورم و گرانی فقری را بوجود اورده که خانواده ها کودکانشان را به مافیای تکدی گری میفروشند.
رویای شهر نشینی روستاییان اواره شهر ها کرده . نه تنها از تولیدات ملی کم شده بلکه اثار شوم مهاجرت روستاییان به شهر را به وضوح میتوان دید. روستاییانی که فرزند زیاد میاوردند تا کمک دستشان باشد برای کار کشاورزی اینک مشکل معیشت امانشان را بریده به شهر هجوم میاورند و فرزند فروشی میکنند. کودکانی که از همان ابتدا الوده مواد مخدر میشوند . در گزارشی خواندم امار رشد ایدز در کودکان کار دو درصد است. در حالی که بین بقیه افراد جامعه دو دهم درصد است.
و هیچ کاری هیچ کاری از دست ما ساخته نیست مگر اینکه با پول سیاهی وجدان خود را اسوده کنیم و شب را راحت بخوابیم.
ای کاش زودتر وقت ان شود که به جای صرف هزینه برای راه انداختن گشت های طاق و جفت به جای صرف هزینه برای پروژه های پر درد سر هسته ای و فضایی . فکری به حال مشکلات ریشه ای جامعه بکنیم بلی امریکا هم کارتن خواب دارد.  اما هیچ کودکی کارتن خواب نیست. کودکان توسط دولت حمایت میشوند. به جایی امار کارتن خواب های دنیا را با روغن داغ به خورد مردم بدهیم تا به خوشبختی خود شکر کنند و قانع باشند. قدمی برداریم و برای کودکان وطنمان امکانات حمایتی خصوصی و دولتی فراهم کنیم. دستی بالا بزنیم و کاری بکنیم.
به روستا ها امکانات شهری بدهیم. کشاورزی نابود شده را احیا کنیم مردم را از بحش واسطه گری به بخش تولید هدایت کنیم و همه اینها مستلزم برنامه ریزی است.

Advertisements