اندر حکایات همسر داری نقشی


تبلت نامبرده رو به موت در حال کما ساعات اخریه زندگانی را میگذراند.
در استانه در می ایستد و میگوید. مقبوله داره میمیره برو …..نت را حنا ببنید. یعنی باسنت را. ( البته ر را نمیتواند درست تلفظ کند. یک ثدایی بین ی و ر مثل اینکه یخ رو زبانت باشه اونجوری شنیده میشه)
ناگفته نماند نام مقبوله را من برای تبلت ایشان گذاشتم. ام موقع که اوج سریال از بوسه تا عشق بود.

Advertisements