مهمانی


مهمانی گرفته بودم جای دوستان خالی. دوستام را دعوت کرده بودم دوستانی به نوعی مشترک
خیلی شیک تعداد اقایون از خانم ها بیشتر بود! این را همسر محترم امروز سر صبحانه بیان کردند.!!
اصلا فکرش را نمیکردم که یک چنین موجودی باشم. ذقیقا عکسش را فکر میکردم!

Advertisements