اطعام المساکین امام زاده علی اکبر چیذر


این امام زاده علی اکبر چیذر هست نزدیک خانه ما. نزدیک که نه سه چهار تا خیابان اساسی اونطرف تر. امروز اطعام المساکین می کرد. ناهار میداد صداش که خوشبختانه دوره زیاد نمیاد اما فقرای بی چاره تا دم دماغ ما ماشین پارک کرده بودند. اقا دریغ از یک پراید یا حتی 206 همه به خداو.ندی خدا کوری چشم حسود شاسی بلند مدل 2013 اصلا نمایشگاه ماشین چی کاره است.
خدایا تو را به ابروی حسین به فقرای ما چشم سیر عطا و سفره پر عطا بفرما برای ناهار نذری تا تو دماغ ما ماشین پارک نکنند.

Advertisements