تکدی گری


دیشب با استفاده از خلوتی نسبی تهران ولیعصر را امدیم به سمت بالا.
جا به جا تابلو هایی بود در مورد مبارزه با تکدی گری.
به این فکر فرو رفتم که اگر بر خورد ها با مشکلات ریشه ای باشد نه مقطعی می تواند موثر باشد.
وقتی نمی توانیم جلوی مهاجرت و تکدی شهر وندان پاکستانی را به تهران بگیریم میتوانیم که مردم را به کمک نکردن تشویق کنیم. وقتی پروش و استفاده از کودکان کار در خیابان توجیه اقتصادی برای مافیای تکدی گری شهری نداشته باشد. شاید هم موثر باشد.
___________
پاییز بود و هوای مهر ماه ولیعصر ….. باران کم داشت.

Advertisements