مهر پر مهر


اوه اوه زندگی متاهلی چقدر خط قرمز داره. از خط قرمز های تعریف شده خودم هم بیشتر.
سعی میکنم خودم را تو کادر جا کنم در عین حال همچنان ترکیب بندی خوبی داشته باشم

Advertisements