در من زنی است
بین چین چین های دامن رقاص کولی
می چرخد.
در من زنی است
که رقص گیسوانش اشفته میکند
باد را
در من زنی است….
بر برج بلند باور
در پیچ پیچ راه های خیال الود
در ساحل
امید
در من زن دیگری است.

Advertisements