ان روز پاییز


نوشته بودم یک روز توی پاییز میاد که سر انجام همه چیز ارام گرفته. قشنگتره که بنویسم انروز امد . شاید از انچه من خواب دیده بودم هم  قشنگتر و ارام تر هم بود.

پاییز همیشه برای من همه چیز را ارام میکنه. رام و ارام

Advertisements