سی و یک شهریور کابوس جنگ


تمام سالهای عمرم را تمامشون را از وقتی عقلم رسید و جنگ بوده وجنگ دیدم از حمله امریکا و اسراییل ترسیدم. هر نصفه شبی صدایی امده نگران شدم نکنه امریکا یا اسراییل حمله کرده باشن.
تمام مقاله های خارجی و داخلی وترجمه را از زیر میر ها پیدا کردم تحلیل ها را خوندم خودم را ایکروم کنم. تحلیل های روزنامه های امریکایی انگلیسی فرانسوی ایرانی و عربی حتی.
عمر من با ترس از حمله هایی که هیج وقت انجام نشد گذشت. اگر به توافق برسند این کابوس از بین میرود. یک عمر کابوس تمام میشود . هرچند پند شب پیش خواب دیدم یک هواپیما را زدن امد افتاد خانه همسایمون. م من شکر کردم و خوبه این ور تر نیفتاد. کله اش جلو دیورا خانه مون بود

Advertisements