جمشید بسم الله و تجارت ارز.


دستهای پشت پرده.
ریس جمهور سابق جوری وانمود میکرد که اختیاری در مورد سیاست خارجی و مسئله هسته ای نداره و دست هایی پشت پرده است که اینجور میخواهد. و ایشان کاملا بدون تقصیر است.
یک روز همه ملت متوجه میشوند که باید اقای جلیلی را مورد باز خواست قرار دهند. از سیاست مقاومتی که درمورد مسئله هسته ای اتخاذ میکرد و موجباتی فراهم کرد که اقتصاد کشور اسیب ببیند و مردم زیر بار فشار قرار گیرند و قدرت اعتراض نداشته باشند.
یاد داشت امروز اقای روحانی در واشنگتن پست و گفته های اخیر ایشان نشان داد که ریس جمهور میتواند اختیار داشته باشد و مقتدرانه عمل و صحبت کند. مگر هاشمی رفسنجانی در زمان ریاست جمهوری اینگونه نبود.
سودی که اطرافیان دولت از تجارت ارز در بازار ازاد میبردند و تمایل به روز افزون شدن این سود باعث شد تا باب بحثی به نام اقتصاد مقاومتی باز شود. مقاومتی که مردم باید فشارش را تحمل میکردند و دولت سودش را می برد. همان خطری که موسوی در زمان کاندیدا توری برای ریاست جمهوری از ان نام برد.
تنها به نفع جمشید بسم الله بود که کشور منزوی باشد. و به طرف انزوای بیشتر هل داده شود.
پیدا کنید جمشید بسم الله را طبعا الان دستش از بازار ارز و سیاست کوتاه شده.

Advertisements