وبلاگ


پست پرید.
مطالب وبلاگ نقشی از جایی کپی برداری نمیشود. هنر من نوشتن نزدیک 2000 پست در 5 وبلاگ بدون پست تکراری است. این کار نیاز به ذهن خلاق دارد که من این خلاقیت را مدیون رشته هنر هستم. باور کنیم یا باور نکنیم من یک هنر مندم. با نکته بینی ها و ظرافت های یک ذهن خلاق هنر مند. غیر از نقاشی و جواهر سازی نوشتن این همه مطلب غیر تکراری که بار ها دست مایه نوشتن وبلاگ های دیگر شدهاز خصوصیات نقشی به حساب میاید.
یعنی نخواهید من را بچسبایند به یک جای دیگر . اون جای دیگر است که چسبیده به من.
قاعدتا شما هم مثل بقیه مطالب من را برای خودتان به زبان خودتان ترجمه میکنید. من هرگز توی این وبلاگ ننوشتم شبیه من باشید. به خصوص در پست صبر داشته باشید نظرم این نبود که مثل من ادم ها را از زندگی شیفت دیلیت کنید. منظورم این بود که اگر به مردی نزدیک هستید اگر تلفن جواب نداد شاید خواب باشد کنه نباشید حریم خصوصی اش را به هم بریزید.
خیلی سخت نبود ترجمه این مطلب به زبان زرگری . کنه نبودن فقط یک کم عزت نفس میخواهد که متاسفانه هر روز به دلیلی از عزت نفس زنهای ایرانی کاسته میشود. روابط و قوانین جامعه و شرع وعرف.
راه دور چرا بریم همین گشت های ارشاد که شما را به جرم زن بودن میگیرند .
مهم است بدانیم پشت وبلاگ یک ادم نشسته با همه خصوصیات بشری.
وبلاگ نویس گناه نکرده که زباله های ذهنی تان در کامنت دانی اش خالی کنید.
این پست کمی تا قسمتی مخاطب دارد. بلکه متوجه شود چه نوشته ام.

Advertisements