خلق را تقلیدشان بر باد داد


یک زمانی هم مولوی گفته بود
خلق را تقلیدشان بر باد داد
پس دو صد لعنت بر این تقلید باد
ان زمانها فکر میکردم معنی شعر رو به ماست و مثلا ادم جنایکاره هم شاگردی ادمه که رفته جا مدادی شبیه به جامدادی یکی دیگه خریده. ودیگر کارش تمام شده و بقیه عمرش تباه شد به ف.. ببخشید به باد رفت.
اما حالا متوجه شدم نه خیر منظور مولوی خیلی فرق میکرده.

Advertisements