باورتون میشه؟


باورتون میشه؟
شهوریور و پاییز در راهه.
یک روز توی اواسط شهریور درختها رنگشان عوض میشه. حتی روز قبلش هم تابستانی هستند. ولی درست یک روز صبح اولین نشانه پاییز را میبینی.
به طبیعت به جزییاتش دقت کنید. حتی توی شهری مثل تهران خاکستری هم شگفت انگیز است.
اگر با من بود به جای اول بهار عید و نوروز گرفتن اول پاییز عید و نوروز میگرفتم.
باورتون میشه ماه رمضان تمام شد؟

Advertisements