کار های نکرده


نشمردیم هنوز
سبز برگان درختان همه
دنیا را.
در زندگی همه ادم ها روزهایی وجود دارد که یاس و افسردگی به سراغ ادم میاید.
ما زنها عادت داریم بندازیم گردن هورمون هامون. و از کنارش به سادگی رد شیم.
دلم برای مرد ها میسوزه که پریود نمیشن . بنده خدا ها وقتی گرفتار یاس فلسفی میشن خیلی جدیش میگیرن. انگار دنیا اخر شده باشد. نمی تونن بندازن گردن وضعیت بدنیشون و بالا و پایین رفتن هورمون های ماهانه.
در هر صورت که نگاه کنیم زن بودن نعمت است.
برای زنده بودن و زندگی کردن هزاران کار نکرده باقی مانده است.
زندگی بی پایان نیست محدود است. و در این زمان محدود خیلی از کار ها را نمیشه انجام داد.

Advertisements