ادم های متظاهر


ادم هایی که رنگ عوض میکنند میتوانند نابودت کنند.
دوگانه بودن یا رنگ عوض کردن به نوعی عرف جامعه ما شده.
من با ادم های مذهبی به راحتی معاشرت میکنم. با ادم های که میگویند اهل مذهب نیستند. هم راحتم. اما با انهایی که گاهی مذهبی وگاهی غیر مذهبی هستند اصلا راحت نیستم. با این ادم ها معاشرت کردن ریسک دارد.
این ریسک را نمی پذیرم. شاید محتاطم.
وقتی ادم ها در دلشان تکلیفشان با مذهبشان روشن نیست متظاهر میشوند.
با ادم هایی که جا نماز اب میکشند هم ابم توی یک جوب نمیرود. انهایی که روزه میگیرند. نماز میخوانند رابطه نامشروع هم دارند.مثلا مشروب میخورند وگوشت خوک را حرام میدانند. انهایی که یک جایی حجاب دارند یک جایی ندارند. انهایی در اخلاقشان ثبات ندارند. همان هایی هستند که در معاشرتشان هم ثبات ندارند. اینها میتوانند به اسانی تو را متهم کنند که با شوهرشان رابطه داری. یا چیزی از خانه شان بلند کرده ای. چون به هیچ چیز اعتقاد قلبی ندارند. نه به دین و نه به وجدان. فکر کنم منافق به همین ادم ها گفته میشود. به ادم های متظاهر.
از ادم ها زیاد میترسم. نه از خودشان از ضربه هایی که به ادم میزنند.
برای همین کمتر معاشرت میکنم.

Advertisements