مشکل بی حجابی خارجی ها.


مشکل و زشتی در عکس العمل ملت از دیدن یک مسابقه ملی بی سانسور نیست. مشکل از جایی شروع شد که مسابقات ورزشی ملی هم دچار تیغ سانسور شد.
سانسورچی مرگ به نیرنگ تو

Advertisements