یک روز خوب میاد


قطعا یک روز خوب میاد. روزی که بیاموزیم ونیز انجام دهیم که برای وقت دیگران برای شعور دیگران حق دیگران وشخصیت دیگران ارزش قائل باشیم. در غیر این صورت روز خوبی نخواهد امد. چون مرتب دنبال انیم که احقاق حق کنیم. افسرده ایم از بابت ناچیز شمرده شدن. رنج می بریم از اینکه دیگران فکر میکنند که نفهم و بی شعوریم و چیزی نمیفهمیم. مسئولیت پذیر باشیم. فرا فکنی نکنیم. مرد م متوجه فرا فکنی های ما میشوند. جای دیگران را که با خودمان عوض کنیم. میبینیم همه ما کم وبیش چنین رفتار هایی داریم. این یک حرکت انقلابی و رو به جلوست.
بعد یاد بگیریم در مورد روابط احساسی و عاطفی خودمان برای دیگران حرمت قایل باشیم. ادم ها را به بازی نگیریم. دروغ نگوییم. حیله به کار نبریم و سیاست به خرج ندهیم.
بزرگ سال باشیم. و بدانیم تقلید ما از دیگران از ما موجود مسخره ای میسازد. خودمان باشیم با گرایش ها وخواست های خودمان.
چرا دولت فعلی خوش نام نیست. زیرا از همان ابتدا مردم احساس کردند که شعورشان زیر سوال رفته و به اعتمادشان خیانت شده. دولت مستعجل نباشیم. انسان باشیم.

Advertisements