عصر جمعه است. لازمه بگم پکیدم؟


جمعه های تابستانی بد تر هم هست. از صبح هم مشغول کار کلفتی. دوتا مسافر داریم که هفته ای دیگه میان. پطرس و مامانم. در این راستا این دو روزه سه تا خانه را نظافت کردم. نازلی خانم نه خسته

Advertisements