این روز را هم دیدیم.


ریس جمهور بر اساس دعوی اقای ریس مجلس ویک نفر دیگر روز 5 اذر باید در دادگاه کیفری حاضر شه.
این روز را هم نمردیم و دیدیم.

Advertisements