تمرکز


امروز توی کارگاه دقیقا پشت سرم یک میز را برداشتند میزه بزرگ بود حتما چند نفری ! ویک چیدمان تازه به کارگاه دادند و من نفهمیدم. و حتی صداش را هم نشنیدم.
جل الخالق. وقتی کار میکنم از دنیا بیرون میروم. دقیقا هم حواسم فقط به جوش کاری بود.

Advertisements