چینی نازک تنهایی من……. سهراب


به کنار من اگر میایی
نرم واهسته …….. بیا.

Advertisements