اولین روز یک پروسه انتظار گذشت. به امید اخرین روزش.

Advertisements