خیانت


ایلاد پیزا توی پستش نوشته بود.
زنش به او خیانت میکند. و من میدانم که حتی با کی. میگفت زنم از وقتی کلاس ورزش میره و لاغر شده هیچ حوصله نداره . زود جوش میاره.
مسلما مفهوم پست در کلمات کاملا مستتره. شنونده پای دیگر این خیانت است.
خیانت اینهمه هم اسون نیست. همه ترمز ها با هم به کار میافتند تا جلو دارت باشند. ابر وماه وخورشید وفلک. جمع میشوند تا تو این ضربه را به شریکت نزنی.
و……. اگر زدی. قبل از اینکه اون تو را ببخشه. باید بتوانی خودت را ببخشی.
گاهی فکر میکنم اینهمه محدودیت در روابط . اینهمه محدودیت در جامعه. همه ما را به شکلی به سمت خیانت سوق میدهد.
وقتی امکان خیانت بود و صرف نظر کردی. باید به خودت افتخار کنی. به خودت افتخار کنی نه اینکه به دیگران فخر بفروشی و خودت یک پله بهتر از بقیه بدانی.
تو درست رفتار کردی نه خارقالعاده. درست این است که به عهد پای بند بمانی.

Advertisements