شعار های ناشتا ناشتا


شعار های فوق بشری کاندیدا ها بی احترامی به شعور ملت است.
شعار دادن لاف زدن نیست. هرچی ابادانی تر
قرار است ریس جمهور ایران شوید نه رهبر جهان
به مردم ایران بیاندیشید و برای انها کاری انجام دهید.
بهترین کارنامه به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای بود نه شعار پاک کردن زمین از کفر و کمونیست.
بهتریم کارنامه پاک کردن تهران از موش بود. نه کمک به قوم مغول

Advertisements