دلایل حذف


اینقدر پشت پرده وجلو پرده دنبال دلایل حذف هاشمی و مشایی نگردید. خیلی ساده تر از این حرفهاست.
دوباره مردم غیر قابل کنترل میشدند. رای میدادند وادعا داشتند.
دوباره صندوق ها دستکاری میشد
برای نجات صندوق ها حذف مشایی واجب بود.
برای استقبال نکردن مردم وارامش بعد از انتخابات هم حذف هاشمی.
یادتان نرود جناح دولت جلیلی را بالا کشید و با سر وصدا مشایی را نشان داد.

Advertisements