چه اشنای غریبی بودی با من. نگاه غریبی که روزی اشنا بود. سهم یک جایی از زندگیم که دیگر انجا نبودم. باز دیر رسیده بودی و من درگیر جایی دیگر.و توهمچنان جذاب برای من .

جذابیتی که دیگر سهم من نمیتواند باشد.

جایی گیرم . جایی خیلی گیرم. و من به این حس های بد دوگانگی هیچ عادت ندارم.ادم اینجور بازی ها نیستم. هیچ وقت نبوده ام.

هرگز حضور حاضر وغایب شنیده ای؟

من در کنار جمع و دلم جای دیگر است.

دل وامانده است دیگر . کاریش نمیشود کرد

Advertisements