دستگیری ها


حامیان دکتر در شهر های مختلف دستگیر وباز داشت میشوند.
امروز رسید.
روزی بود که اینجا یا وبلاگ های معدوم شده ام که دلیل حذفشون همین بود این خبر را بنویسم .
یادتون روزهایی که چماق به دست و قدرت . پیروزی در دستشان بود چه کردند. چقدر خودشان را و محق میدانستند .
چقدر مانور میدادند. بد برخورد میکردند.
پس: یادمان باشد روزی که پیروز بودیم. با مخالف و دگر اندیش مهربان باشیم. باقلم یا چوب یا هر چیز دیگری به جانش نیفتیم. یادمان باشد مخالفانمان را تحمل کنیم. دمکراسی از ما مردم اغاز میشود. تمرین دمکراسی کافی است ان را در عمل نشان دهیم. اخلاق انتخاباتی داشته باشیم.
سیاست است هر روز عوض میشود. برای سیاست دوست یا دشمن کسی نشویم.

Advertisements