اخرین روز اردیبهشت.


عصر های بلند دلگیر این روزهای بلند بهاری. با طعمی از باران. لطافتی بی نظیر.
باخودم فکر میکنم صبر کن از اول تیر روزها شروع میکنند به کوتاه شدن.
چایی را میریزم سیگارم را روشن میکنم گوشی تلفن را بر میدارم.
روبه روی پنجره رو به نم نم باران.
عصر را به شب پیوند میدهم.
گاهی دوستی ها…. به همان شکل که هستند . دوست داشتی اند.

Advertisements