شب ارزو ها


باز مخابرات یک اس ام اس دست وپا کرده. امشب شب ارزو ها است این ستاره را برای دوستات حتی من بفرست اگر سه تا پس گرفتی به اروزت می رسی
بزودی هم برای برنده شدن فلان کاندیدا ختم 5000000000 صلوات بر میدارند . هر ای ام اس یک صلوات اگر اس ام را هم نفرستی بد بخت میشی.
قدیمها نامه بود میدادن دستت یا میانداختند تو خانه که اگر این را به 50 نفر توجه داشته باشین باید با دست می نوشتی نامه را بدی تا بلایی سرت نیاد یکی هم نکرد بد بخت شد.
کی میخواهیم دست از این خرافات برداریم.
شب ارزو هاست ارزو ها را بنویسیم تا سال بعد ببینیم به چند تا شون رسیدیم. این کار خوبی میتونه باشه. برای خودمان. وگرنه ارزو را اگر بخواهی براورده میشود. جهان انچه را که میشنود باز پس میدهد مثل ایینه. قشنگ فکر کنیم . قشنگ ارزو کنیم.

Advertisements