حمله مغول


مطلع شدیم شهر دار تهران فر موده اند : همان ادمی بوده اند که در زمان اشرف افغان برای سقوط اصفهان کار هایی کرده قبل از هم در زمان حمله مغول نقش جاسوس دو جانبه داشته اند ونیز
گویا ایشان توسط اسکندر مقدونی خریداری شده بوده تا سر داریوش را گرم کنه و اسکندر بر ایران پیروز شه
خلاصه هر جنگی بر علیه مردم ایران صورت گرفته نقش اصلی پشت پرده با ایشان بوده.
شهردار داریم ما
بعضی ها نمیخوان رای بیارن میرن کاندیدا میشن .
خوب کاندیدا نشو وقت مردم را چرا میگیری

Advertisements