جایی بین خدا و دنیا در ماه رجب ماه عبادت


شورای نگهبان جایی بین خدا و دنیا گیر افتاده. مشایی در صورت تایید صلاحیت نشدن خبر از پرده برداری اسرار جدیدی داده. ایشان هم اهل بگم بگم شدن.
رفسنجانی هم که متهم است فتنه را حمایت کرده.
خدا و دنیا اینجاست.

که پیر مرد های گوگولی مگولی شورای نگهبان به جای اینکه فیض ماه رجب را ببرند که ماه عبادت است  مجبور به برسی صلاحیت کاندیدا ها شده اند  و حواشی ان

ببین مردم چه جاهایی گیر میافتن. ما گیر بیفتیم فوقش تو اسانسوره .

Advertisements