اینجا


قبل از ظهری زنگ زده میگه حیفه ننویس . باز فیلترت میکنند ها.
میگم من چیزی نمینویسم از اول هم نمینوشتم. عاشقانه مینویسم که …
می پرسه برای چی پس فیلترت میکنند.
میگم پورن شیر میکنم.

Advertisements