لنگر کشتی


اه اه اه
پاتونو از رو سیم بردارین.

Advertisements