مردم مبارز.


عایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی نشانه :مخالفت و مبارزه با ظلم نیست.
رعایت نکردن قوانین راهنمای و رانندگی : نشانه مبارز بودن نیست.
رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی نشانه :دست فرمان و مهارت در رانندگی نیست.
رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی : نشانه روشنفکری و ازاده خواهی نیست.
تنها نشانه انست که : ما ادمی هستیم که حقوق افراد جامعه را زیر پا میگذاریم

Advertisements

یک دیدگاه برای ”مردم مبارز.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.