حسابرسی.


در کره شمالی مردمی زندگی میکنند که اعتقادشان مثل اعتقاد مصری های باستان است. رهبرشان از تبار خدایان است. انقدر خداست که به صورتش نباید نگاه کرد. بدون مرگ است و اگر عروج کند حتی پرندگان بر فقدانش نوحه خوانی میکنند. خنده دار به نظر میرسد نه.
اعتقادات ما اما از این همه خنده دار تر است. کافی است یه کم قداست ها را کنار بگذاریم و حقیقت ها فکر کنیم.
یک خدای بیکاری اون بالا نشسته و ریز ریز حساب رسی میکند و شمارش همه نماز های قضا و روزه های نداشته ادم ها را دارد. و نیز تعداد موهای بیرون امده از زیر روسری و امار رختخواب بندگانش.
و مرتب برای فسق وفجور و بی حجابی زلزله وطوفان میفرستد و پشت هر خنده ای گریه ای قرار داده تا بندگان بدانند دنیا محل حساب کتاب انگشتی است. فقرا و مستضعفین از دوستان او هستند و برای امتحان همه بد بختی ها را به صورت ازمایش برای انها میفرستد . تا سربلند از ان بیرون بیایند وجایی در جهان اخرت بعد از مرگ اجر بگیرند.

Advertisements