بیزینس ایز بیزینس ایز ژانگولر بازی


یک استکان نفت را کردن تو شیشه به عنوان نفت بدون بو میفروشن. یک استکان نفت شش هزار تومان برای شستن قلمو
مشکل مقدارش یا قیمتش نیست به هرحال کشور نفت خیزیم دیگه. مشکل بوی نفت که خونه و لباسهای من را گرفته در حد سر گیجه. خوب بنویس نفت بسته بندی شده برای شستن قلم. میخریم. ولی میریم بیرون از خانه ازش استفاده میکنیم. نمیدونم تا کی هم باید این بو را تحمل کنم.

Advertisements