ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار


بهار طغیان کرده. با جدیت تمام!!
اینقدر گل و زیبایی به ابن پس کوچه ها بخشیده که بهشت حسادت میکند.
عطر های پراکنده رگبار های گاه به گاه صدای پرندگان.
نقشی هم باشی و از بلند شدن روزها وگرم شدن هوا خوشت نیایید از این همه زیبایی کام میگیری. کامی عشق الود. مثل یک هوسباز حرفه ای.

Advertisements