دادار دو دور


نمیشه که همش اونا فوت کنند شما ها هی برین دادار دو دور ماچ و فلان. عکستون را بگیرن.
یک دفعه هم شما  فوت کنید.اونا بیان دادار دو دور بوس و بغل اینها. عکشون را بگیریم  افشاگری کنیم.

Advertisements