زندگی یعنی دوستان خنده سیگار قهوه


IMG_0495
امروز تو جمع دوستان خیلی خوش گذشت.
هوا عالی بود نوبهار بارانی. و یک عالمه دوست خوب و یک دنیا خنده. شنبه شاد فروردین.
اری اری …….. زندگی زیباست. خدایا زیباترش کن.

Advertisements