محتوای زرد.


فروش روزنامه های زرد مجله های زرد صفحه حوادث خوب است. میطلبد که خوب باشد. مردم اینجوری وست دارند. مردم شایعه دوست دارند. اصلا چیزی شیرین تر از غیبت شنیده اید.
ایم هفته شاهد خبر فوت یکی از هنرمند های سینما بودیم. به علت مسمومیت دارویی در بیمارستان لقمان.
روحش شاد. مسمومیت دارویی فقط نتیجه خود کشی نیست. یا اور دوز کردن مخدر.
در روزگار تحریم زندگی میکنیم. روزهای دارو های فله ای چینی و دارو های تاریخ گذشته وارداتی. ودارو های درگمرک مانده. یا دارو هایی که تاریخ مصرفشان بنا به ضرورت عوض میشود. این خطری است که در کمین جان مردم ایران است. پیر وجوان ،دارا و ندار، بیگانه وخودی هم ندارد.
باید پذیرفت که تحریم ها مستهلکمان کرده واین استهلاک روز به روز خودش را بیشتر نشان میدهد. روز به روز اسیب پذیر تر میشویم. اما کو گوش شنوا.
میگویند ارز دارو خرج خرید زین اسب شده. این زین اسبها قبلا هم خریداری میشد. خان سیر میشد. رعیت هم زندگی میکرد. الان خان سیر نمیشود رعیت جان میدهد.

Advertisements